Yazılar

Vitaminler, vücutta bir çok farklı fonksiyonu olan ve genellikle besinlerle alınması gereken mikrobesinlerdir. Hücre çoğalması ve diferansiyasyonu üzerindeki etkileri ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.

Vitaminlerin kanser hastalağında genel işlevi; karsinojen oluşumunu önlemek, detoksifikasyonu artırmak, hücre replikasyonu, malignansiyi ve denetimi kontrol etmek ve hücreler arası iletimi sağlamaktır.

Oksidatif stresin kansere neden olabileceği bilinmektedir. Yapılan bir çalışmada ise antioksidan takviyesi alan gastrointestinal kanserden ölüm oranları incelenmiştir. Sonuç olarak antioksidan takviyesi alanlarda gastrointestinal kanseri önleyebileceğine dair kanıt bulunmadı hatta genel mortaliteyi artırdığı saptanmıştır

Meme kanserli kadınların antioksidan vitamin alımının hastalığının tekrarının azalmasını ve mortalitesini durdurmuştur. E vitamininin kullanımı (10-40mg ve 40 mg‘dan fazla) ve C vitamini alımı (60-500 ve 500 mg ‘dan fazla) ile hastalık oluşumu ters etki göstermiştir. Tanı konulmadan önce, ya C ya da E vitaminlerinden birinin dört yıl veya daha uzun süre kullanılmasının güçlü ve önemli düzeyde riski durdurduğu savunulmaktadır. Tanıdan sonra E vitaminini alımının ise hastalık riskini tekrarladığı ve mortaliteyi kısmen azalttığı ancak tek başına C vitamininin bunu yapamadığı saptanmıştır. Antioksidanların uzun süreli kullanımı meme kanseri riskini ve tekrarını azaltmaktadır

A VITAMINI VE KANSER

Dermatoloji literatüründe, A vitamininin foto hasarlı deride kanser gelişimini önleyici etkilerini , β karotenin ultraviyoleyeye bağlı deri kanseri gelişimini engelleyici etkilerini karotenoidlerin ultraviyole eritemine karşı koruyucu etkilerini (en az 10 hafta kullanımından sonra) gösteren çalışmalar bulunmaktadır

Meme, baş ve boyun, akciğer kanseri, pankreas kanseri gibi pek çok farklı kanser türünde yapılan gözlemsel ve randomize çalışmalarda, kemoterapi-radyoterapi tedavisi ile ortaya çıkan yan etkilere karşı A vitamininin etkinliği incelenmiş. Hayatta kalma süresi ve tümör cevabının artmasının yanı sıra, yan etkilerin azaldığı gözlenmiştir

Sebze ve meyveden zengin beslenenlerde, özellikle karotenden zengin beslenenlerde servikal kanser görülme oranı çok düşüktür

Düşük seviyede A vitamini alımı gibi immün fonksiyonları baskılayan durumlarda enfeksiyöz hastalık ve kanser riskinde artış olduğu gösterilmiştir.

 

D VİTAMİNİ VE KANSER

Laboratuvar çalışmalarında D vitaminin kanser kültür hücreleri üzerinde yapılan araştırmalarda D vitamininin kansere karşı koruyucu etkisi olduğu görülmüştür.

Kolon, prostat ve meme kanseri insidansının UV ışınlarının bol olduğu bölgelerde daha düşük olduğu gösterildi. Bununla birlikte, bu çalışmaların çoğu klinik çalışmalar olup, güneş ışınlarından yeterince faydalanamayan dolayısıyla D vitamini düzeyi düşük olan ülkelerde yapılmıştır. 1095 erkek olguyu içeren bir çalışmada serum 25 (OH) D düzeyinin 25 nmol/L’nin üzerinde bulunmasının total kanser insidansını %17 oranında azalttığı bildirilmiştir. 16.818 erişkini içeren geniş ölçekli bir başka çalışmada total kanser mortalitesi ile D vitamini arasında bir ilişki saptanmamıştır. Diğer yandan oral D vitamini alımı ile kanser sıklığı, kanser tiplerine göre farklılık göstermektedir. Örnek olarak; D vitamini desteği sağlananlarda meme kanseri riski düşük bulunmuş iken, kolon ve prostat kanserlerinde sonuçlar farklılık arz etmektedi
Bir çalışmada D vitamini düzey ile kolorektal kanser sıklığı arasında ters bir ilişki saptanmıştır. Bu çalışmada serum 25(OH)D düzeyi 80 nmol/L nin üzerinde bulunan olgularda, 50 nmol/L nin altında olanlara göre kolorektal kanser sıklığında %72 oranında azalma saptanmıştır.

E VİTAMİNİ VE KANSER

Epidemiyolojik çalışmalar E vitaminini akciğer ve serviks kanseri riskini azalttığını göstermektedir. Bunla beraber yüksek dozda alınan vitamin erkeklerde akciğer kanser riskini azaltmadığını göstermektedir. Takip edilen bir çalışma verileri E vitamini desteğinin prostat kanser riski ile ilintili olmadığını ancak sigara içenlerde prostat kanser riski ile ters ilntili olduğunu göstermektedir. Bunlar E vitamini desteği alan %34’u prostat,%16’sıda kolorektal kanserli erkek sigara içenlerden geniş klinik çalışmalarla desteklenen verilerdir.

Prostat, meme, cilt ve akciğer kanserlerini içeren bazı kanser çeşitlerinde Vit E’in kanser büyümesini durdurabildiği ve çeiitli dozlarda kemoterapodik ajanlar verilen farelerde prostat tümörlerinin büyümesinin Vit E tarafından yavaşlatıldığını bildirilmiştir

Hindistan’da yapılan bir çalışmada da oral kanserli grupta plazma E ve C vitamin konsantrasyonlarının anlamlı derecede daha düşük olduğu tespit edilmiştir

C VİTAMİNİ VE KANSER
Diyette günlük yeteri miktarda alınan E ve C vitaminlerinin %30 oranında hastalık riskini azalttığı belirtilmektedir. Yetersizliğinde; ozofagus, mide, larinks ve serviks kanser riskini artırmaktadır. Limon suyu gibi vitamin içeriği yüksak yiyecekler ise mide kanserlerinden koruyucu olmaktadır.
Epidemiyolojik çalışmaların sonucunda, diyette bol miktarda sebze meyve tüketimiyle alınan C vitaminin mide kanseri riskini azalttığı ve olasılıkla ağız, farinks, ozofagus, akciğer, pankreas ve serviks kanser riskini durdurduğu ortaya çıkmıştır.

2030 yılında 24 milyon insan kansere yakalanacaktır.17 milyon insan aynı yıl yaşamını kanser nedeniyle yitirecektir. 75 milyon insan ise kanser ile yaşıyor olacaktır. Bu artışın %75’inin ülkemizin de içinde bulunduğu gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerde ortaya çıkacak olması ülkeleri kanseri önleme programlarına ağırlık verilmesini zorunlu tutuyordu. Sebze ve meyve tüketimi artırılması öncelikli alınması gereken önlemlerden biridir.

Meme kanserli kadınlarda antioksidan vitamin alımının hastalığın tekrarını azaltmış ve mortaliteyi durdurmuştur.

Statinler kardiyovasküler hastalığın önlenmesi için diğerinden daha iyi mi?

Aterosklerotik kardiovasküler hastalıklar  (ASCVD), Birleşik Devletlerde erken ölüm ve sakatlığın önde gelen nedenidir. KVH riskini azaltma yolları konusunda tavsiyeler çok. Öyleyse, ateroskleroz ve KVH’yi önlemenin en iyi yöntemi nedir?

Diyet değişiklikleri kandaki kolesterol düzeylerini, bazen de önemli ölçüde azaltabilir. Statinler gibi ilaçlar da etkili olduğu kanıtlanmıştır. Ama hangisi en iyisi? İlaca başlamadan önce diyet değişmeli mi? Statinler daha liberal olarak reçetelenmeli mi? En iyi sonuç için diyetler ve ilaçlar birlikte mi kullanılmalı?

Yüksek kolesterol düzeylerine uzun süre maruz kalınması riski artırır; bu nedenle hastalar önleyici tedbirleri alması gerekir.  Statinler, CVD gelişimini önlemek için LDL kolesterolü düşüren yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Aslında, kalp krizi veya inme riskini azaltarak kolesterol düşüren tek ilaçtır. Bu nedenle statinler etkili bir şekilde LDL kolesterolü düşürmekle kalmaz, aynı zamanda bir kalp krizi geçirme riskini azaltan ve ölümcül olmayan ve ölümcül büyük vasküler olayları önleyen açık kanıtları vardır. Bununla birlikte, yarar derecesi kişinin risk profiline, LDL azalmalımına ve tedavi süresine ve düşük yoğunluklu, orta şiddette yoğunluklu veya yüksek yoğunluklu statin tedavisine bağlıdır.

Yoğunluk kullanılan statin dozajına dayanır; risk ne kadar yüksekse, önerilen doz da o kadar yüksektir. Statinlerin kanser, enfeksiyon, solunum yolu hastalığı ve aritmilerin riskinde azalma gibi diğer sağlık yararları sunabileceğine dair bazı raporlara rağmen, bu diğer yararların ortaya çıktığı kesin kanıt bulunmamaktadır. Lipitor, Mevacor, Crestor ve Zocor gibi statin ilaçları, karaciğerin kolesterol üretimini yavaşlatarak LDL kolesterolü% 20 ila% 50 arasında düşürür. Ayrıca karaciğerin zaten kanında olan LDL kolestrolünü çıkarma kabiliyetini arttırırlar.

Bir hastanın  kalp krizi veya inme riskini, www.cvriskcalculator.com adresindeki American Heart Association (AHA) / ACC risk hesaplayıcısını kullanılarak çevrimiçi olarak hesaplayabilir. Ayrıca iTunes’da bir uygulama olarak da mevcuttur. Hesap makinesi  kalp hastalığı ve inme öyküsü olmadığını varsayar. Kilo veya fiziksel aktivite hesaba katılmaz.  Hesaplama toplam kolesterol ve HDL kolestrol, kan basıncına, bir kişinin yüksek tansiyon tedavisi alıp almadığına ve sigara ve diyabet durumu üzerine kuruludur. Hesaplayıcı, kanıt eksikliğinden dolayı, 40 yaşından küçük veya 79 yaşından büyük ya da toplam kolestrolü 320 mg / dL’den yüksek olan kişiler için KVH riskini tahmin edemez.

Bununla birlikte, yeni görüşlerde, statin tedavisi ailesel hiperkolesterolemili çocuklarda etkili bir lipid düşürücü tedavisi olabilir. Sonuçlar, statin tedavisinin kısa vadede çocuklar için güvenli olduğunu buldu; ancak uzun vadeli güvenlik konusu çalışılmadı. Statinler ile tedavi edilen çocuklar dikkatle izlenmelidir.

UCLA’da tıp profesörü ve Ahmanson-UCLA Kardiyomiyopati Merkezi direktörü olan Gregg C. Fonarow, “Kalp-sağlıklı bir diyet de dahil olmak üzere yaşam tarzını, kardiyovasküler risk düzeyinden bağımsız olarak benimsenmelidir” diyor. Son yıllardaki araştırmalar, diyet değişikliklerinin genetik olarak bu duruma yatkın insanlarda bile ASCVD riskinde büyük bir fark yaratabileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, “olumlu” bir yaşam tarzı (sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, sigarayı bırakma, aşırı kilo olmak üzere dört sağlıklı yaşam biçimi faktörünün en az üçünü gerektirir), olumsuz bir yaşam tarzına kıyasla önemli ölçüde daha düşük koroner olay riski ile ilişkilendirilmiştir. Yüksek genetik riski bulunan katılımcılar arasında olumlu bir yaşam tarzına sahip olan kişilerde  koroner olay riski% 46 daha düşüktür.  Bu tek başına diyetin sonucu değildir, diyet büyük bir faktördür. Akdeniz tarzı diyetlerin LDL kolesterolü düşürdüğü herkes tarafından bilinmekte. The New England Journal of Medicine’nin 4 Nisan 2013 tarihli sayısında yayınlanan bir başka araştırmada Akdeniz diyetinin yüksek riskli insanlarda birincil KVH önleme ile ilişkili olduğu tespit edildi. PREDIMED çalışmasının bir parçası olarak (Prevención con Dieta Mediterranea), sızma zeytinyağı ya da fındık ile desteklenmiş bir Akdeniz diyeti, bir İspanyol nüfusta önemli kardiyovasküler olayların görülme sıklığını önemli ölçüde azalttı.

AHA’nın önerdiği risk azaltıcı diyet modeline uymayı başarmak, hastaların kültürel, ekonomik ve sosyal faktörleri dikkate alarak tercih ettikleri gıdaları seçmelerine yardımcı olmak suretiyle başarılabilir. AHA beyanı, kalori gereksinimlerini karşılayan fakat aşmayan besleyici  seçimler düşünüldüğünde, bireyler daha fazla kilo kontrol hedefi elde edebileceklerini söylüyor. Washington, Puget Sound’daki VA’daki evde birincil bakım programında Beslenme ve Diyetetik Akademisi ve lider diyetisyen sözcüsü Angel Planells, MS, RDN, CD’ye göre “Vatandaşları yıllık sağlık kontrollerini olmak için cesaretlendirmeli ve bir diyetisyen, riski azaltmak için bir statinler eklemeden önce  diyetle başarmasını sağlaması  harika bir yol olabilir “dedi.

Kan kolesterolünü düşürmek ve ASCVD riskini azaltmak için AHA ve ACC’nin 2016 ortak tavsiyelerinde 2.000 kcal diyet * için şunlar bulunmaktadır:

• Meyveler: 2 porsiyon / gün
• Sebzeler: 400 g
• Fasulye ve bezelye:  2gün / hafta
• Tam tahıl: günde 3 porsiyon
• Fıstık, tohumlar, baklagiller: 150g/ hafta
• Yağsız veya az yağlı süt: 3 fincan / gün
• Lif: 31 g / gün
• Sodyum: 1,787 mg / gün
• Doymamış yağlar: 3 yemek kaşığı / gün
• Şekerler eklendi:  2 yemek kaşığı  / gün
• Balık: 250 g  / hafta
• Et, tavuk eti ve yumurta: 500g / hafta **

Diyet Mi Statinler Mi?

Bu sorunun cevabı o kadar basit değildir. Çünkü tek bir cevap yok. Diyet veya statinlerin en iyi olup olmadığı bireysel hastalara, risk profiline ve uzun vadede hangi yaklaşıma bağlı kalacaklarına bağlıdır. Carson, bazı popülasyonların risk azaltma Akdeniz tarzı bir diyet izlemeye motive olabilmesine karşın, diğerlerinin normal diyet modellerinden böyle bir değişikliğe teşebbüs etme arzusu olmadığını söylüyor. Fonarow, “10 yıldan fazla% 5 veya daha fazla riski (risk hesaplayıcısı kullanan) olan bireyler için statin tedavisi önerilir ve statinlerin yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte uygulanması önerilir” diyor Fonarow. Fakat bireyin yaşam biçiminin ne kadar değişeceğini tahmin etmek imkansızdır.

Statin tedavisi ve diyet değişiklikleri, üçte ikisi  olarak düşünülür – üçüncü faktör, fiziksel aktivite ve sigara içmeme gibi diğer yaşam tarzı faktörleridir. Carson, “Statinlerin riski azaltmada etkili olduğunu gösteren bir dizi çalışma var, ancak çoğu tedavinin bir parçası olarak kalp dostu bir diyet dahil ediyor” dedi. Ve statinler genellikle diyetten bağımsız olarak kan kolestrolünü düşürürken, Carson bu olgunun statin kullanan hastalarda bazen değişen tutumlara dikkat çekerek bu olgunun bir algılama problemi olabileceğini söylüyor. “Şimdi sosisli yiyebilirim, çünkü endişelenmene gerek yok, çünkü bir statin alıyorum” diyebilir.

Buna ek olarak, yağlı diyet gruplarının kolesterolün iyi olduğunu, yani yüksek kolesterolü olması iyi olduğu fikrini ileri sürerek internette hatalı ve yanlış bilgiler bulunmaktadır.  Bu tüketici kitlesine ek olarak büyük ilaç firmalarına olan güvensizliğe neden olmakta ve insanlar genellikle statinlerden kaçınmaya isteklidirler ve sağlık sonuçlarına bakılmaksızın kolestrolü düşürmek için yalnızca diyet ve egzersize güvenirler.

Sonuç
Risk profilinden bağımsız olarak herkesin, ASCVD’nin gelişme veya kötüleşme olasılığını azaltmak için kalp dostu bir diyet de dahil olmak üzere yaşam tarzı değişiklikleri yapması gerektiği göz önüne alınmalıdır. Statinlerin  eklenip eklenmemesi bir hastanın sağlık hizmeti sunucusu tarafından belirlenmesi gereken şeydir. Ancak, bireylerin, statinlerin kolesterolü düşürmede ve kalp rahatsızlığı riskini azaltmada etkili olduğu halde, riski azaltmak için kalp dostuı bir diyetin artık gerekli olmadığı anlamına gelmez.

Uzun bir yaşamın anahtarı sizin elinizde. Uzun bir ömürün birazı genlerimizle bağlantılı olsada çoğunluk yaşam tarzımıza bağlı. Bunun yolu da sağlıklı seçimlerden geçiyor.

Uzun ve sağlıklı bir yaşam için neler yapmalı?

 • Organik ürünler ve hayvansal gıdalar seçin.
 • Somon , halibut , ringa gibi soğuk su balıkları enflamasyonları azaltan bol miktarda omega-3 içerir.
 • Yumurta hergün yemeye çalışın.
 • Bakliyatlardan yana zengin öğünler hazırlayın. Mercimek , nohut , soya fasulyesi ve edamame yi bolca tüketin. Bu besin grubu kan şekerimizin salımını yavaşlatır , aşırı insülin salınımını engeller. Böylece aşırı insülin salınımı hiperinsülinemiaya ve buna bağlı olarak kalp sağlığının kötüleşmesinin önüne geçmiş olur.
 • Çok çeşitli taze meyve ve sebze yiyin. Bunlar fitobesin-karotenoidler , flavonoidler ve polifenoller deposudur. Fitobesinler obezite ve yaşlanma dahil , hemen hemen tüm sağlık problemlerinin daha az görülmesiyle ilişkilendiriliyor.
 • Düşük glisemik indeksli sebzeler ve meyveleri tercih edin. Bunlardan kuşkonmaz , brokoli , ıspanak, kabak  ve brüksel lahanasını söyleyebiliriz. Meyvelerden ise kiraz , şeftali , erik ve armutu sıralayabiliriz.
 •  Anti-inflamatuar gıdalar üzerinde durun. Turuncu ve sarı sebzler , koyu yeşil yapraklı sebzeler , pancar , nar , resveratrol içeren mor üzüm , yaban mersini, kiraz gibi renkli sebzeler ve meyveler anti-inflamatuar özellik taşır.
 • Beslenmenize toksinlerden arındırıcı besinleri dahil edin. Bunlar arasında lahanagiller , yeşil çay , su teresi , karahindiba,taze kişniş , enginar , sarımsak , narenciye kabuğu , nar ve kakao bulunur.
 • Şifalı otlar kullanın. Yemek pişirirken güçlü antioksidan , anti-inflamatuar ve toksinlerden arındırıcı etkisi olan biberiye , zencefil ve zerdeçal kullanın.
 • Aşırı et yemekten sakının.
 • Yemeklerinizde bolca soğan ve sarımsak kullanın. Kolesterol düşürücü ve antioksidan etkileriyle öne çıkarlar. Aynı zamanda anti-inflamatuardırlar ve toksinlerden iyi arınmanızı sağlar.
 • Lif yönünden zengin bir beslenme uygulayın. Lifler karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini düzenlemeye yardım eder.Lifler en çok bakliyat , yemişler , tam tahıllar , meyve ve sebzelerde bulunur.
 • Sızma zeytinyağı ve avokado yağı kullanın.
 • Çikolatalarınızı en az %70 kakao içerenlerden tüketmelisiniz.

Çay dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri. Araştırmacılar, dünya çapında tüketilen popüler bir içecek olan çayın sağlığa olan faydalarına daha fazla dikkat ediyorlar. Çay yaprakları doğal olarak birçok antioksidan bileşiğin enflamasyonunu, obeziteyi ve kanser ve kardiyovasküler hastalık (KVH) gibi kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı oluyor.

Çay yaprakları esas olarak Güneydoğu Asya’da yetişen Camellia sinensis bitkisinden elde edilir.  Yüzyıllar  boyunca Çin de geleneksel  tıp uygulayıcıları, çayları sağlıklı bir içecek olarak görüyorlardı. Araştırmalarda ortaya çıkan kanıtlara dayanarak, çay birçok antioksidan ve anti-inflamatuar özellikler ile ilişkilendirildi. Böylelikle alışkanlıklardan ileri gelen içilen çay , kanser, metabolik sendrom, obezite, diyabet ve  gibi kamu sağlığına ve refahına büyük zorluklar getiren kronik hastalıkların  önlenmesinde önemli bir rol oynadı.

İşleme yöntemlerine göre dünya genelinde yaygın olarak kullanılan üç ana çay türü vardır. Siyah Çay (dünya çay üretiminin% 78’i) Batı ülkelerinde popüler içecektir; Yeşil çay (% 20) Asya ülkelerinde tercih edilir ve oolong çay (% 2) çoğunlukla Güney Çin’de tüketilir.

Çayın besin öğeleri ve etkileri 
Çay, önemli miktarda antioksidan, anti-inflamatuar, antimikrobiyal, antikanserojenik, antihipertansif, nöroprotektif, kolesterol düşürücü ve termojenik özelliklere sahiptir.

Bitkinin türü ve yaşı ve büyüyen koşulları ,çay yaprakları kompozisyonunu önemli ölçüde etkiler. Çayın en önemli özelliği, kuru yeşil çay yapraklarının% 6 ila% 16’sını oluşturan kateşinlerin polifenolik flavonoid içeriğine atfedilir. Yeşil çaydaki dört büyük kateşin epigallokatekin-3-galat (EGCG) ‘dir ve bu toplam kateşini yaklaşık% 59’dur.  Onu epigallokatekin, epikateşin-3-gallat ve epikateşin izler. Diğer hem siyah hem de oolong’da bulunan polifenolik bileşikler grubu  theaflavinlerdir. Üretim sürecinde, kateşinlerin polimerizasyonu, siyah çaydaki (2 g Theaflavinler / 100 gr demlenmiş siyah çay) başlıca polifenoller olan theaflavin oluşumuna ve siyah çay yapraklarının parlak renginin oluşmasına neden olur.

Bu biyoaktif bileşiklerin sağlanmasına ek olarak çay, tanin, kafein ve kalsiyum, potasyum, fosfor, manganez, magnezyum, sodyum, bakır ve çinko gibi minerallerin bir kaynağıdır.

Kafein içeriği bakımından, siyah çay, yeşil çaydan daha yüksek seviyelere sahiptir, ancak, genel olarak, seviyeler benzer bir kahve miktarında bulunanlardan çok daha düşüktür. Kafein içeriği de demleme süresine göre değişir.

Yeşil çay , hasat edilen yaprakların hızlı bir şekilde buharlaştırılması sonucu polifenol oksidaz enzimini inaktive ederek fermantasyonu önleyerek elde edilen kuru bir  üründür. Siyah ve oolong çayların üretimi sırasında soldurma ve dehidrasyon işlemleri, nem kaybına ve çay polifenollerinin konsantrasyonu ve fermentasyonuna neden olur. Bu, theaflavinlerin ve thearubiginlerin oluşumuna ve çay yapraklarında doğal olarak bulunan kateşin içeriğinde bir azalmaya yol açar. Çay katekinleri, kararsız bileşiklerdir ve imalat prosesleri ve hatta ev tipi demleme yöntemi ile kayıpların olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle çay işlenirken besleyici değerlerinde kayıplar olur.

Hem yeşil çay hem de siyah çay polifenolleri antioksidan aktivite gösterirken, yeşil çay daha fazla antioksidan koruma sağlar.

Kronik inflamasyon ile ilişkili bir romatoid artrit,  siyah çayın değil sadece yeşil çay ekstraktlarının,  eklem inflamasyonunu azalttığı ve artrit semptomlarını geliştirdiği gösterilmiştir.

Enerji harcamalarıyla ilişkili çayın, özellikle de yeşil çayın iki ana bileşeni kafein ve kateçinlerdir. Her iki bileşen de enerji metabolizması ve sonraki kilo kaybı veya kilo kontrolü üzerinde bağımsız etkilere sahiptir.

Diyabet riskini azaltır. Yağ hücrelerinden salınan ve insülin direncine neden olan enflamatuvar sitokinlerin azaltılmasını ve insülin hareketinin iyileştirilmesini sağlar.

Prostat kanserine iyi gelir. Yeşil çay beyaz kan hücrelerinde oksidatif DNA hasarında azalmaya sebep olan  antioksidan olarak potansiyel bir koruyucudur.